RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

Administrator:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Itmation S.A. ul. Okrężna 10, 53-008 Wrocław wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000378073, kapitał zakładowy 530 000 zł wpłacony w całości, NIP 896-151-43-42, REGON 021461590, dalej zwana ,,Administratorem”.

Dane do kontaktu Administratora:

1) listownie: Itmation S.A., ul. Okrężna 10, 53-008 Wrocław, 
2) elektronicznie: biuro@itmation.pl

W celu skuteczniejszej ochrony Twoich danych osobowych powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: iod@itmation.pl

Dane do kontaktu z inspektorem danych osobowych: 

1) listownie: Itmation S.A., ul. Okrężna 10, 53-008 Wrocław, z dopiskiem: „Inspektor ochrony danych”, 

2) elektronicznie: iod@itmation.pl
 

Zakres danych osobowych:

Administrator będzie przetwarzał następujące rodzaje Pani/Pana danych osobowych: imię, nazwisko, nazwę firmy, nr PESEL, adres zamieszkania, numer konta bankowego, adres e-mail, numer telefonu.


Cel przetwarzania:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu:

a) przygotowania i przesłania oferty na podstawie zgody – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. A RODO oraz prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora –podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. F RODO,
b) zawarcia, realizacji i wykonania umowy – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. B RODO, 
c) działań promocyjnych Administratora – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. A RODO, 
d) marketingu i wysyłania informacji handlowych  – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. A RODO,
e) wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze (w tym w zakresie przepisów podatkowych i rachunkowych) – podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. C RODO,
f) ustalenie, dochodzenia roszczeń – podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. F RODO – prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem zawarcia umowy, zaś ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy.


Okres przechowywania danych:    

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres wykonywania umowy oraz przez okres przedawnienia roszczeń z umowy, a także do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa. Dodatkowo dane osobowe przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.


Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy Administratora, podmioty współpracujące z Administratorem (w szczególności dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze, dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, podmioty obsługującym płatności elektroniczne), a także inne podmioty, które świadczą usługi na rzecz Administratora i którym te dane są powierzane oraz podmioty uprawnione do uzyskania/żądania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Prawa związane z przetwarzaniem danych:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

1. prawo dostępu do danych,
2. prawo żądania sprostowania danych osobowych,
3. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
4. prawo żądania usunięcia danych osobowych,
5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem osobowych,
7. prawo do przenoszenia danych osobowych, 
8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji:

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy:

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).