Polityka prywatności

I. INFORMACJE OGÓLNE 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Itmation S.A. ul. Okrężna 10, 53-008 Wrocław wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000378073, kapitał zakładowy 530 000 zł wpłacony w całości, NIP 896-151-43-42, REGON 021461590, dalej zwana ,,Administratorem”. 

Dane do kontaktu Administratora: 

1) listownie: Itmation S.A., ul. Okrężna 10, 53-008 Wrocław, 
2) elektronicznie: biuro@itmation.pl 

W celu skuteczniejszej ochrony Twoich danych osobowych powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: iod@itmation.pl 

Dane do kontaktu z inspektorem danych osobowych: 

1) listownie: Itmation S.A., ul. Okrężna 10, 53-008 Wrocław, z dopiskiem: „Inspektor ochrony danych”, 
2) elektronicznie: iod@itmation.pl 


II. CEL PRZETWARZANIA DANYCH, ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH, PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA ORAZ OKRES PRZETWARZANIA 

Administrator może przetwarzać dane osobowe w następujących celach i podstawach prawnych:

1) Zawarcie i realizacja umowy 

Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora: 

- w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych na stronie internetowej, w tym w celu zawarcia i realizacji umowy – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
- w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw. 

2) Formularz kontaktowy 

Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. 

Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

3) Marketing 

Dane osobowe mogą być przetwarzane celem działań promocyjnych i marketingowych Administratora na postawienie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. A RODO). 

Dane osobowe mogą być również wykorzystywane przez Administratora, celem kierowania do Pani/Pana treści marketingowych i handlowych różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e-mail, połączenia telefonicznego, drogą MMS/SMS na postawienie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. A RODO). 

Takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Pani/Pan wyraził na nie zgodę, która może zostać wycofana w dowolnym momencie. 

Dane osobowe są przetwarzane również w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz Pani/Pana aktywności w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności. 

4) Obowiązki prawne ciążące na administratorze. 

Dane osobowe mogą być przetwarzane celem wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze (w tym w zakresie przepisów podatkowych i rachunkowych) – podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. C RODO.


III. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 

Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. 

Odbiorcami danych osobowych są osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych, osoby współpracujące z Administratorem (w tym na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług) - w ramach wykonywania swoich obowiązków, podmioty którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające), takie jak dostawcy usług teleinformatycznych, internetowych, księgowych i prawnych, a także organy administracji publicznej lub organy wymiaru sprawiedliwości, jeśli Administrator będzie zobowiązany dane te przekazać na podstawie przepisów prawa. 


IV. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH 

Administrator nie przekazuje zebranych danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook i Linkedin. 


V. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH 

Dane osobowe przechowywane są na zabezpieczonych serwerach. Dodatkowo pliki z danymi zabezpieczone są hasłami, a szafki z dokumentami są zamknięte na klucz. Dostęp do danych posiadają tylko upoważnione przez Administratora osoby. Miejsce oraz sposób przetrzymywania danych ma zapewnić ich pełne bezpieczeństwo. 


VI. PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ 

Osoba której dane osobowe dotyczą posiada następujące prawa: 

1) Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia danych osobowych - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. 

2) Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO - ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

3) Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

4) Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) RODO lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Współadministratorom w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże ona istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 


VII. POLITYKA COOKIES I WTYCZKI SPOŁECZNOŚCIOWE 

Pliki cookie 

1) Pojęcie plików cookie 

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na Pani/Pana urządzeniu podczas korzystania ze strony internetowej Administratora oraz wszelkie inne podobne technologie służące do zbierania informacji o Pani/Pana aktywnościach na stronie internetowej. Pliki cookie mogą pochodzić od Administratora lub od zaufanych partnerów Administratora. 

2) Do czego są wykorzystywane Pliki cookie? 

Pliki cookie służą przede wszystkim temu, aby umożliwić Pani/Panu dostęp do strony internetowej i ułatwić korzystanie z niej.

Pliki cookie wykorzystywane są również w celach analitycznych oraz marketingowych – jednak wyłącznie wtedy, gdy Pani/Pan wyraził/a zgodę przy pierwszym wejściu na stronę internetową. 

Wykorzystywane są również inne technologie i rozwiązania techniczne pozwalające uzyskać dostęp do informacji przechowywanej na urządzeniu lub w Pani/Pana przeglądarce. 

3) Jakie rodzaje Plików cookie są wykorzystywane? 

Cookies dzielą się na następujące kategorie: 

- niezbędne Pliki cookie - te pliki cookie są instalowane, aby zapewnić Pani/Panu dostęp do strony internetowej i jej podstawowych funkcji, nie wymagają zatem Pni/Pana zgody. Bez niezbędnych Plików cookie nie ma możliwości świadczenia Pani/Panu usług w ramach strony internetowej. 
- opcjonalne Pliki cookie -są używane wyłącznie za Pani/Pana zgodą: funkcjonalne – pozwalają na zapamiętanie preferencji lub wyborów (takich jak nazwa użytkownika, język, rozmiar tekstu lub inne elementy, które można dostosować) i dostarczanie Pani/Panu spersonalizowanych treści w ramach strony internetowej; analityczne – umożliwiają sprawdzenie liczby wizyt i źródeł ruchu na stronie internetowej. Pomagają rozpoznać, które strony są mniej lub bardziej popularne, i zrozumieć, jak Pani/Pan poruszają się po stronie. Dzięki temu Administrator może poprawiać wydajność strony internatowej; reklamowe – wykorzystywane są w celu dostarczenia reklam zgodnych z zainteresowaniami i preferencjami Pani/Pana. Na podstawie informacji z tych plików i aktywności w innych serwisach jest budowany profil zainteresowań. 

4) Czy w Serwisie używane są Pliki cookie podmiotów trzecich? 

Korzystając ze strony internetowej może Pani/Pan otrzymać Pliki cookie pochodzące od współpracujących z Administratorem lub operatorem serwisu podmiotów trzecich. 

5) Jak długo przechowywane są Pliki cookie? 

Na stronie internetowej stosowane są stałe i sesyjne pliki cookie. 

Sesyjne Pliki cookie - niektóre cookies są plikami tymczasowymi, przechowywanymi do czasu wylogowania, opuszczenia strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Tego rodzaju cookies pomagają analizować ruch sieciowy, umożliwiają identyfikację i rozwiązywanie problemów technicznych oraz łatwiejsze poruszanie się po stronie internetowej. 

„Stałe” Pliki cookie - „Stałe” Pliki cookie przechowywane są przez czas określony w ich parametrach lub do czasu usunięcia ich przez Użytkownika. Pomagają Administratorowi zapamiętywanie Pani/Pana ustawień i preferencji, by uczynić jego kolejną wizytę wygodniejszą lub dostarczyć mu

dopasowaną treść. 

6) Jak można zmienić ustawienia w zakresie cookies? 

Pani/Pana przeglądarka internetowa powinna zapewniać możliwość zmiany ustawień tak, aby odrzucić, usunąć lub zablokować określone Pliki cookie. Ponieważ niektóre Pliki cookie są niezbędne do funkcjonowania strony internetowej, zmiana ustawień przeglądarki może sprawić, że niektóre usługi nie będą działać prawidłowo, a nawet całkowicie uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej. 

Wtyczki społecznościowe Facebook i Linkedin 

Administrator wykorzystuje na stronie internetowej wtyczki kierujące do portali społecznościowych Facebook i Linkedin. Przedmiotowe wtyczki są oznaczone logo danego serwisu społecznościowego. Po kliknięciu na logo następuje bezpośrednie połączenie pomiędzy Pani/Pana przeglądarką a serwerem danej usługi i zostanie Pani/Pan przekierowana/y do strony zewnętrznego dostawcy, czyli właściciela serwisów społecznościowych Facebooka i Instagrama, a Pani/Pana przeglądarka internetowa nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami tychże serwisów społecznościowych. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystaniem zewnętrznych plików cookies. 

Zawartość wtyczki jest przekazywana przez dostawcę bezpośrednio do Pani/Pana i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji dostawca otrzymuje informację, że Pani/Pana przeglądarka wyświetliła stronę internetową Współadministratorów, nawet jeśli nie posiada Pani/Pan profilu na Facebooku lub Instagramie czy nie jest Pani/Pan akurat zalogowana/y na portalu społecznościowym. Taka informacja (wraz z adresem IP) jest przez Pani/Pana przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera dostawcy (niektóre serwery mogą znajdować się w USA) i tam przechowywana. 

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez dostawcę portalu Facebook i Linkedin, jak również możliwość kontaktu oraz Pani/Pana prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Pani/Pana prywatności zostały opisane w polityce prywatności Facebooka oraz Linkedin. 

Jeśli Państwo nie chcą, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na stronie internetowej Administratora bezpośrednio Pani/Pana profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na stronie należy się wylogować z tego serwisu. Można również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Pani/Pana przeglądarki.

Od momentu kliknięcia w daną wtyczkę, Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na danym portalu społecznościowym, a Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, staje się wraz z Administratorem Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych. Administrator informuje, że od momentu aktywnego kliknięcia przez Panią/Pana w przycisk wtyczki Administrator nie ma wpływu na charakter oraz zakres danych osobowych gromadzonych przez dany portal społecznościowy oraz ich przetwarzanie. 

Administrator obecny jest w mediach społecznościowych, aby zwrócić uwagę na ich usługi oraz aby komunikować się z użytkownikami w tym celu i w celu poprawy usług. Dane osobowe tj.: -podstawowe dane identyfikacyjne (Imię i Nazwisko, nick) w zakresie opublikowanym na profilu Facebooka, 

- zdjęcie profilowe; 
- adres IP i identyfikator przeglądarki użytkownika; 
- dane opublikowane przez Państwa na profilu Facebook; 
- anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage'a, 

są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO ze względu na uzasadnione interesy Współadministratorów w zakresie public relations, komunikacji i doskonalenia usług. 

W przypadku, gdy skontaktuje się Pani/Pan z Administratorem za pośrednictwem mediów społecznościowych, będzie przetwarzać podane przez Panią/Pana dane osobowe (także dane wskazane powyżej) w celu realizacji Pani/Pana zapytania, w szczególności w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w wielu przypadkach art. 6 ust. 1 lit. b RODO (realizacja umowy lub środki przedumowne) lub, jeśli ta podstawa prawna nie jest właściwa, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO z powodu uzasadnionych interesów wynikających z wymienionych celów. 

Administrator informuje, że od momentu aktywnego kliknięcia przez Panią/Pana w przycisk wtyczki, nie mą wpływu na charakter oraz zakres danych osobowych gromadzonych przez dany portal społecznościowy. 

Polityka prywatności Linkedin znajduje się pod adresem: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy? 

Polityka prywatności Facebooka znajduje się pod adresem : https://www.facebook.com/privacy/center/


VIII. PROFILOWANIE 

Dane osobowe w celach marketingowych są przetwarza z wykorzystaniem profilowania. 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa. 


IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

W przypadku istotnych zmian w zapisach Polityki Prywatności poinformuje Panią/Pana z odpowiednim wyprzedzeniem. 

Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: iod@itmation.pl Data ostatniej modyfikacji: 16.06.2023